«
  
»
Como resolver as equaçoes:
7(10+3x) - 1x = 32
2
2x + 1x = 6
3 4
4y-10+y=18+7y
2x+1 - x-3 = x
4 5 3


RESOLVENDO

7(10+3x) - 1x = 32 mmc= 2
2
14(10+3x) - x = 64
140+42x-x=64
41x=64-140
41x= - 76
x= - 76/41
2x + 1x = 6 mmc=12
3 4
8x+3x=72
11x=72
x=72/11
4y-10+y=18+7y
7y-y-4y= - 10 - 18
2y= - 28
y= - 28/2
y= - 14

2x+1 - x-3 = x mmc= 60
4 5 3
15(2x+1) - 12(x-3)= 20x
30x+15-12x+36=20x
20x+12x-30x=15+36
2x=51
x=51/2TAREFAS SIMILARES: